środa, 18 grudnia 2013

Obliczanie ceny netto i brutto

Obliczanie cen sprzedaży dla jednostek produkcyjnych.

jkw - jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego

jkw = (koszt wytworzenia wyrobów gotowych):(ilość wytworzonych wyrobów gotowych)

Ad. zad 7 

Koszt wytworzenia wyrobów gotowych = 15 000 zł
Ilość wytworzonych wyrobów gotowych = 7 500 szt.
Zysk stanowi 20% ceny sprzedaży.

jkw = 15 000:7 500 = 2 zł/szt.

Metoda kalkulacji zysku "w stu"
Metodę tę stosujemy jeżeli mamy informację o tym, że zysk stanowi z% ceny sprzedaży, wówczas układamy następującą proporcję:

cena sprzedaży - 100%
jkw - (100-z)%

cena sprzedaży = (jkw*100%):(100-z)%

W przypadku naszego zadania:

cena sprzedaży - 100%
jkw - (100-20)%,
czyli:

x - 100%
2 - 80%

x=(2*100%):80%=2,50zł

cena sprzedaży = x = 2,50 zł

Ustalona cena sprzedaży, jest dla płatnika podatku VAT ceną sprzedaży netto, musimy jeszcze obliczyć cenę sprzedaży brutto, przypominam jak:

cena sprzedaży netto + p. VAT %= cena sprzedaży brutto
2,50 + 23% z 2,50 = cena sprzedaży brutto
2,50 + 0,57 = 3,07 = cena sprzedaży brutto

Wynik ze sprzedaży = zysk
Wynik ze sprzedaży = 0,50 zł

Ad. zad 8

Koszt wytworzenia wyrobów gotowych = 500 000 zł
Ilość wytworzonych wyrobów gotowych = 50 000 szt.
Zysk stanowi 30%  kosztów wytworzenia wyrobu gotowego.

jkw = 500 000:50 000 = 10 zł/szt.

Metoda kalkulacji zysku "od sta"
Metodę tę stosujemy jeżeli mamy informację o tym, że zysk stanowi z% kosztów wytworzenia, wówczas układamy następującą proporcję:

cena sprzedaży - (100 + z)%
jkw - 100%

cena sprzedaży = (jkw*(100+z)%):100%

W przypadku naszego zadania:

cena sprzedaży - (100+30)%
jkw - 100%,
czyli:

x - 130%
10 - 100%

x=(10*130%):100%=13zł

cena sprzedaży = x = 13 zł

Ustalona cena sprzedaży, jest dla płatnika podatku VAT ceną sprzedaży netto, musimy jeszcze obliczyć cenę sprzedaży brutto, przypominam jak:

cena sprzedaży netto + p. VAT %= cena sprzedaży brutto
13 + 23% z 13 = cena sprzedaży brutto
13 + 2,99 = 15,99 = cena sprzedaży brutto

Wynik ze sprzedaży = zysk
Wynik ze sprzedaży = 3,00 zł


Obliczanie cen sprzedaży dla podmiotów niebędących płatnikami podatku VAT

Podmioty niebędące płatnikami podatku VAT jako cenę zakupu przyjmują z 
Faktury Vat zakupu cenę brutto.

Cena zakupu czyli cena brutto jest podstawą do kalkulacji ceny sprzedaży.

Dla podmiotów niebędących płatnikami podatku VAT do ceny sprzedaży 
nie jest doliczany podatek VAT.

Ad. zad 5
Cena zakupu netto = 1500 zł
Marża 10 %
Cena sprzedaży = ?


cena zakupu netto + p.VAT = cena zakupu brutto
100% + 23% = 123%

1500 - 100%
x - 123%
x = (1500*123%):100%
cena zakupu brutto to
x=1845 zł

cena sprzedaży = cena zakupu + marża %
cena sprzedaży = 1845 zł + 10% z 1845 zł= 2029,50 zł (nie doliczamy już VAT!!!)

 Wynik ze sprzedaży = marża
Wynik ze sprzedaży = 10% z 1845=184,50 zł

Ad. zad 6
Cena zakupu brutto = 3000 zł
Marża 15 %
Cena sprzedaży = ?


cena sprzedaży = cena zakupu (brutto) + marża %
cena sprzedaży = 3000 + 15% z 3000 zł= 3600 zł (nie doliczamy już VAT!!!)

 Wynik ze sprzedaży = marża
Wynik ze sprzedaży = 15% z 3000=3600 zł

***

Obliczanie cen sprzedaży dla płatników podatku VAT

Dla płatników podatku VAT ceną zakupu jest cena netto z Faktury VAT.
Cena zakupu czyli cena netto jest podstawą do kalkulacji ceny sprzedaży.

Ad. zad 3
Cena zakupu netto = 1500 zł
Marża 20%
Cena sprzedaży netto = ?
Cena sprzedaży brutto = ?
cena zakupu + marża % = cena sprzedaży netto
1500 + 20% z 1500 = cena sprzedaży netto
1800 zł = cena sprzedaży netto

cena sprzedaży netto + p. VAT %= cena sprzedaży brutto
1800 + 23% z 1800 = cena sprzedaży brutto
2214 = cena sprzedaży brutto

dodatkowo:
Podatek VAT należny = cena sprzedaży brutto - cena sprzedaży netto
lub 
Podatek VAT należny = 23% z ceny sprzedaży netto
p. VAT należny = 2214-1800=414 zł
lub
p. VAT należny = 23% z 1800 = 414 zł

Wynik ze sprzedaży = marża
Wynik ze sprzedaży = 20% z 1500=300zł

Ad. zad 4

Cena zakupu brutto = 1600 zł
Marża 25%
Cena sprzedaży netto = ?
Cena sprzedaży brutto = ?

DO KALKULACJI CENY SPRZEDAŻY POTRZEBUJEMY CENY NETTO:
Cena zakupu netto + p.VAT = Cena zakupu brutto
100%+23%=123%
1600 - 123%
x - 100%
x=(1600*100%):123%
x=1301zł (w przybliżeniu)

Cena zakupu netto (do kalkulacji) = 1301 zł

cena zakupu + marża % = cena sprzedaży netto
1301 + 25% z 1301 = cena sprzedaży netto
1626 zł = cena sprzedaży netto

cena sprzedaży netto + p. VAT %= cena sprzedaży brutto
1626 + 23% z 1626 = cena sprzedaży brutto
2000 = cena sprzedaży brutto


dodatkowo:
Podatek VAT należny = cena sprzedaży brutto - cena sprzedaży netto
lub 
Podatek VAT należny = 23% z ceny sprzedaży netto
p. VAT należny = 2000-1626=374 zł
lub
p. VAT należny = 23% z 1626 = 374 zł

Wynik ze sprzedaży = marża
Wynik ze sprzedaży = 25% z 1301=325zł

Obliczanie ceny brutto z netto
Cena netto telewizora = 2100 zł
Podatek VAT = 23%
Cena brutto telewizora = ?

cena netto + podatek VAT = cena brutto
100% + 23% = 123%

2100 - 100%
x - 123 %
x=(2100x123%):100%=2583 zł
Cena brutto to 2583 zł

Podatek VAT = Cena brutto - Cena netto
VAT = 2583 - 2100 = 483 zł

Obliczanie ceny netto z brutto
Cena brutto radia = 800 zł
Podatek VAT = 23%
Cena netto radia = ?

cena netto + podatek VAT = cena brutto
100% + 23% = 123%

800 - 123%
x - 100 %
x=(800x100%):123%=650,40 zł
Cena netto to 650,40 zł

Podatek VAT = Cena brutto - Cena netto
VAT = 800 - 650,40 = 149,60 zł

W przypadku innej stawki podatku VAT, np. 5% lub 8% wystarczy w zadaniach zamienić 23% na odpowiednią stawkę podatku VAT!Współczynnik odchyleń

Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów.

Materiał przypominający sposób obliczania współczynnika i narzutu odchyleń przypadających na rozchodowane materiały:


wtorek, 10 grudnia 2013

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności

Pojęcie kosztów niekiedy utożsamiane jest z pojęciem wydatku, jednak nie zawsze tak jest, nie każdy wydatek jest kosztem i tożsamo, nie każdy wygenerowany koszt jest wydatkiem, np. 


  • zapłata za usługę, która będzie wykonana w późniejszym terminie, jest wydatkiem, ale nie jest kosztem
  • zużycie materiałów w produkcji, za które jeszcze nie zapłaciliśmy jest kosztem ale nie jest wydatkiem
  • koszt, który nigdy nie będzie wydatkiem jest amortyzacja
  • wydatek, który nigdy nie będzie kosztem jest zapłacony podatek dochodowy
W jaki sposób możemy dzielić koszty dobrze przedstawia poniższa prezentacja.
Zachęcam do zapoznania się.


niedziela, 1 grudnia 2013

Aktywa - trwałe i obrotowe

AKTYWA są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych dla jednostki.


Jednostka jest uprawniona do sprawowania nadzoru nad posiadanymi zasobami i zarazem do osiągania korzyści ekonomicznych w przyszłości.
Przykłady aktywów: komputer, samochód dostawczy, materiały do produkcji

Przykłady nie aktywów: zniszczone środki trwałe, materiały niezdatne do produkcji.


Klasyfikacja aktywów

Wartości niematerialne i prawne

  • Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzone przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji nowych wyrobów lub zastosowaniem nowych technologii pod warunkiem, że zakończyły się wynikiem pozytywnym, tzn. że w efekcie tych prac będą produkowane nowe wyroby lub będzie stosowana nowa technologia produkcji.
np. projektowanie, wykonanie i testowanie prototypów i modeli   doświadczalnych projektowanie, wykonanie i testowanie wybranych rozwiązań  w zakresie nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług.