niedziela, 27 kwietnia 2014

Podatek dochodowy od osób fizycznych

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PIT - Podatek dochodowy od osób fizycznych - Jest to podatek z kategorii podatków bezpośrednich. Podstawą opodatkowania tym podatkiem jest dochód osiągany przez osobę fizyczną.

Dochód = Przychody osiągnięte przez podatnika w danym okresie - Koszty uzyskania przychodów

Przykład przychodu:
 • Wynagrodzenie brutto otrzymywane przez podatnika z tytułu umowy o pracę.
 • Wynagrodzenie brutto otrzymywane przez podatnika z tytułu umowy zlecenie.
 • Wynagrodzenie brutto otrzymywane przez podatnika z tytułu umowy o dzieło.
 • Przychód ze sprzedaży zasobów majątkowych (towarów, materiałów, wyrobów gotowych)*
 • Przychód ze sprzedaży usług*
Przykład kosztu uzyskania przychodu:
 • Stały miesięczny koszt uzyskania przychodu dla pracownika z tytułu dojazdu do miejsca zatrudnienia, w którym realizowana jest umowa o pracę 111,25 (139,06).
 • Składki na ubezpieczenie społeczne potrącane z wynagrodzenia pracownika.
 • Wartość rachunków za media zużyte w działalności gospodarczej.*
 • Koszt zużytych materiałów do wytworzenia wyrobów gotowych.*
 • Amortyzacja środków trwałych*
 • Wartość brutto wynagrodzeń wypłaconych pracownikom*
(*) przychody i koszt uzyskania przychodów powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczączwartek, 23 stycznia 2014

Wynagrodzenia - kalkulacja

Najważniejsze informacje dotyczące składek potrącanych u pracownika (ubezpieczonego) oraz pracodawcy (płatnika).Obowiązkowe potrącenia w liście płac pracownika to:
(a) składki na Ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe
(b) składka zdrowotna pobrana
(c) należna zaliczka na podatek dochodowy, którą obliczamy ze wzoru:


Pnz = 18% z (Wynagrodzenie brutto i składki na ubezpieczenia społeczne - 111,25) - składka zdrowotna odliczona(7,75%*) - 46,33 


Przykład.
Pracownik Jan Nowak w miesiącu styczniu otrzymał stałe miesięczne wynagrodzenie równe 2500zł, premię 300zł oraz dodatek stażowy 20% podstawy (20% z 2500, czyli 500 zł).Pracownik odprowadza co miesiąc składkę PZU równą 80 zł. Należy obliczyć:
a) wszystkie składki obowiązkowo potrącone od ubezpieczonego.
b) potrąconą i należną zaliczkę na podatek dochodowy.
c) wynagrodzenie netto czyli do wypłaty.
d) wszystkie składki obowiązkowo potrącone od płatnika.
e) utwórz listę płac pracownika.
f) wypisać i zaksięgować operacje gospodarcze związane z listą płac.

Ad a)
Obliczamy WB - wynagrodzenie brutto czyli podstawę do ubezpieczeń społecznych

WB = wynagrodzenie zasadnicze + dodatki + dopłaty

WB = 2500 + 300 + 500 = 3300 zł

Składki obowiązkowo potrącane od pracownika to składka: emerytalna, rentowa, chorobowa, zdrowotna pobrana, zdrowotna odliczona.

Składka emerytalna = 9,76% z 3300 = 322,08 zł
Składka rentowa = 1,5% z 3300 = 49,50 zł
Składka chorobowa = 2,45% z 3300 = 80,85 zł

Suma składek na ubezpieczenie społeczne to 452,43 zł ( to samo uzyskamy licząc 13,71% z 3300 zł)

Aby obliczyć składki zdrowotne, musimy wyliczyć podstawę do tej składki:


PZ = Podstawa składek zdrowotnych = WB - Składki na ubezpieczenia społeczne

PZ = 3300 - 452,43 = 2847,57 zł

Składka zdrowotna pobrana = 9% z 2847,57 = 256,28 zł
Składka zdrowotna odliczona = 7,75% z 2847,57 = 220,69 zł

Ad b)

Obliczamy podstawę opodatkowania, czyli dochód.
Dochód = WB - Składki na Ub. społeczne - 111,25(*)
(*) 111,25 jest kosztem uzyskania przychodu w momencie, kiedy miejsce pracy znajduje się w miejscu zamieszkania pracownika, w przeciwnym przypadku koszty te są równe 139,02

Dochód = 3300 - 452,43 - 111,25 = 2736,32 = 2736
Dochód zaokrąglamy do całości!!!

PP = Potrącona zaliczka na podatek dochodowy = 18% z Dochód(**) - kwota wolna
(**) Przyjmujemy stawkę procentową 18% do momentu przekroczenia w danym roku progu podatkowego 
równego 85 528, po jego przekroczeniu od następnego miesiąca rozliczamy się wg. 32% stawki.

PP = 18% z 2736 - 46,33 = 446,21 zł

Należna zaliczka na podatek dochodowy = NP = Potrącona zaliczka na podatek dochodowy i skł. zdrowotna odliczona.

NP = 446,21 - 220,69 = 225,52 = 226 zł
Należną zaliczkę na podatek zaokrąglamy do całości!!!

Ad c)
Wynagrodzenie netto = WN = WB - skł. na ub. społeczne - skł. zdrowotna pobrana - NP (należna zaliczka na podatek dochodowy) - potrącenie

WN = 3300 - 452,43 - 256,28 - 226 - 80 (PZU) = 2285,29 zł

Pracownik otrzyma wynagrodzenie netto (do wypłaty) równe 2285,29 zł.

Ad d)
Składki opłacane przez pracodawcę to składka: emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP i FGŚP.

Składka emerytalna = 9,76% z 3300 = 322,08 zł
Składka rentowa = 6% z 3300 = 198 zł
Składka wypadkowa = 1,93% z 3300 = 63,69
FP = 2,45% z 3300 = 80,85 zł
FGŚP = 0,10% z 3300 = 3,30 zł

Suma składek na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenie pokrywane przez pracodawcę wynosi 684,42 zł ( stanowi to 20,74% wynagrodzenia brutto)

Dla pracodawcy kosztem jest, wynagrodzenie brutto( księgowane na koncie "wynagrodzenia") pracownika oraz składki na jego rzecz odprowadzane(" księgowane na koncie ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia").

Całkowity koszt dla pracodawcy = 3300 + 684,42 = 3984,42 zł