poniedziałek, 14 marca 2016

FP, FGŚP ćwiczenie

Rozstrzygnij, w których sytuacjach ubezpieczony podlega ( P ) lub nie podlega ( N ) opłacaniu przez płatnika Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
czwartek, 3 marca 2016

Dokumenty składane do ZUS

Najważniejsze dokumenty składane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to:

Klikając na nazwę formularza, można go pobrać.

ZUS ZUA - zgłoszenie/zmiana danych osoby ubezpieczonej w przypadku naliczania wszystkich składek, jest to również zgłoszenie dla osoby fizycznej rozpoczynającej prowadzenie działalności gospodarczej.
ZUS ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
ZUS ZZA - zgłoszenie/zmiana danych osoby ubezpieczonej w przypadku naliczania tylko ubezpieczenia zdrowotnego, jest to również zgłoszenie dla osoby fizycznej rozpoczynającej prowadzenie działalności 

ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
ZUS RZA - imienny raport o należnych składkach zdrowotnych
ZUS RSA - imienny raport o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek, jest to raport który powinien być wypełniony przykładowo dla ubezpieczonego przebywającego na zwolnieniu chorobowym.

ZUS DRA- deklaracja rozliczeniowa, jest ona niejako podsumowanie kwotowym raportów RCA, RZA i RSA

Bardzo gorąco polecam korzystanie ze strony internetowej ZUS, można tam znaleźć odpowiedzi na większość nurtujących pytań. ZUS dostarcza również poradniki jak dobrze wypełnić poszczególne deklaracje. Umieszczam je poniżej:

ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZPA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA, ZUS DRA


środa, 2 marca 2016

FP, FGŚP, FEP

Fundusz Pracy

Fundusz pracy opłacają pracodawcy, czyli osoby fizyczne, które zatrudniają co najmniej jedną osobę na umowę o pracę. Warunkiem opłacania za daną osobę składki na FP, jest podstawa u danego płatnika do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego  ubezpieczonego wyższa od minimum krajowego. Jeżeli warunek ten jest spełniony, płatnik opłaca składkę na FP za osobę zatrudnioną na umowę o pracę i umowę zlecenia. 

W szczególności osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą odprowadza za siebie składkę na FP tylko wtedy jeżeli jej podstawa do naliczanie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, jest wyższa niż minimum krajowe.

Płatnik, nie odprowadza składki na FP:
  • bezterminowo, za kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia (dotyczy to osób zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenia lub prowadzących działalność gospodarczą)
  • przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę za osoby po 50 roku życia, które widniały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy przez okres co najmniej 30 dni od zatrudnienia.
  • przez 36 miesięcy za osoby po zakończonym urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Obowiązek opłacania składek na FGŚP ma przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Płatnik odprowadza FGŚP za ubezpieczonego zatrudnionego na umowę o pracę jak i na umowę zlecenia.

Płatnik, nie odprowadza składki na FGŚP:
  • bezterminowo, za kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia (dotyczy to osób zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenia lub prowadzących działalność gospodarczą)
  • przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę za osoby po 50 roku życia, które widniały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy przez okres co najmniej 30 dni od zatrudnienia.
  • przez 36 miesięcy za osoby po zakończonym urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.
PODSTAWA DO OBLICZANIA SKŁADEK NA FP I FGŚP TO PODSTAWA NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE BEZ ZASTOSOWANIA OGRANICZENIA.

Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na FEP odprowadza się za pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, który urodził się po 31 grudnia 1948 roku i wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, które są określone w ustawie.

wtorek, 1 marca 2016

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

Zasady podlegania, jeżeli dany tytuł jest jedynym tytułem, z którego naliczane są składki.

O - obowiązkowe, D - dobrowolne, N - nie podlegaZasady podlegania, zbiegi tytułów ubezpieczenia.
Rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych.

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby fizyczne, które są pracownikami, osobami zatrudnionymi na umowę zlecenia (jeżeli z innych tytułów do ubezpieczenia nie osiągają podstawy minimalnego wynagrodzenia), osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wyjątkami prokuratorzy, osoby uczące się (do 26 roku życia), osobami zatrudnionymi na umowę zlecenia (jeżeli z innych tytułów do ubezpieczenia osiągają podstawy minimalnego wynagrodzenia),

Jeżeli osoba fizyczna nie jest objęta ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym obowiązkowo, może opłacać je dobrowolnie.

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie to, jest obowiązkowe dla pracowników, natomiast dobrowolne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarcza, jak i osoby zatrudnione na umowę zlecenia.

Ubezpieczenie wypadkowe.

Ubezpieczenie to jest obowiązkowe, jeżeli osoba fizyczna obowiązkowo podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Ubezpieczenie wypadkowe nie może być dobrowolne.