środa, 2 marca 2016

FP, FGŚP, FEP

Fundusz Pracy

Fundusz pracy opłacają pracodawcy, czyli osoby fizyczne, które zatrudniają co najmniej jedną osobę na umowę o pracę. Warunkiem opłacania za daną osobę składki na FP, jest podstawa u danego płatnika do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego  ubezpieczonego wyższa od minimum krajowego. Jeżeli warunek ten jest spełniony, płatnik opłaca składkę na FP za osobę zatrudnioną na umowę o pracę i umowę zlecenia. 

W szczególności osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą odprowadza za siebie składkę na FP tylko wtedy jeżeli jej podstawa do naliczanie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, jest wyższa niż minimum krajowe.

Płatnik, nie odprowadza składki na FP:
  • bezterminowo, za kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia (dotyczy to osób zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenia lub prowadzących działalność gospodarczą)
  • przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę za osoby po 50 roku życia, które widniały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy przez okres co najmniej 30 dni od zatrudnienia.
  • przez 36 miesięcy za osoby po zakończonym urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Obowiązek opłacania składek na FGŚP ma przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Płatnik odprowadza FGŚP za ubezpieczonego zatrudnionego na umowę o pracę jak i na umowę zlecenia.

Płatnik, nie odprowadza składki na FGŚP:
  • bezterminowo, za kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia (dotyczy to osób zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenia lub prowadzących działalność gospodarczą)
  • przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę za osoby po 50 roku życia, które widniały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy przez okres co najmniej 30 dni od zatrudnienia.
  • przez 36 miesięcy za osoby po zakończonym urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.
PODSTAWA DO OBLICZANIA SKŁADEK NA FP I FGŚP TO PODSTAWA NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE BEZ ZASTOSOWANIA OGRANICZENIA.

Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na FEP odprowadza się za pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, który urodził się po 31 grudnia 1948 roku i wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, które są określone w ustawie.

0 komentarze:

Prześlij komentarz